Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ 216/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη 2ου πρακτικού και κατακύρωση της σύμβασης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση και συντήρηση Δημοτικού Οδικού Δικτύου (χρήση 2020)».
ΑΠΟΦΑΣΗ 215/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αποδοχή ή μη επιχορήγησης στο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και  συνοδευτικού εξοπλισμού
ΑΠΟΦΑΣΗ 213/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αίτημα τροποποίησης τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο «Μηχανισμός Ενθάρρυνσης και Υποστήριξης των Επενδύσεων και της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας στο νησί της Σύρου» με ενάριθμο έργου 2018ΣΕ36700002.
ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διαγραφή ή μη βεβαιωμένου ποσού 725,83 ευρώ που αφορά μίσθωμα δημοτικού ακινήτου
ΑΠΟΦΑΣΗ 212/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
‘Εγκριση ή μη 1ου πρακτικού του διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων δημοτικού κολυμβητηρίου ν. Σύρου».
ΑΠΟΦΑΣΗ 211/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Έγκριση ή μη ορθότητας αιτήματος του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 210/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διενέργεια ή μη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», για διάστημα δύο ετών (2020-2022) προϋπολογισμού 142.087,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης και των Νομικών Προσώπων του».
ΑΠΟΦΑΣΗ 208/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Χορήγηση ή μη 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση και αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (χρήση 2018-19)».
Υποκατηγορίες
  • Kατηγορίες