Διόρθωση Τετραγωνικών Μέτρων Ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις

15 Νοεμβρίου, 2020 22:03

Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 51 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργών Υγείας, Εσωτερικών , Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στην παρ. 2 αυτού αναφέρεται:

«Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α Α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση με ορθά στοιχεία μέχρι 31-03-2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η-01-2020.»

Με την ισχύουσα ως τώρα νομοθεσία (μέχρι την ψήφιση του ανωτέρω νόμου) σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαφορά των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του ακινήτου με τα δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα για την ηλεκτροδότηση του ακινήτου, ο Δήμος επέβαλλε αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών τελών για τα πραγματικά μέτρα καθώς και πρόστιμα.

Σας καλούμε λοιπόν να αξιοποιήσετε την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση, η οποία έχει προθεσμία έως την 31η Μαρτίου 2020, με την οποία ουσιαστικά τακτοποιείτε τις τυχόν εκκρεμότητες των τετραγωνικών μέτρων της ιδιοκτησίας σας με το Δήμο, χωρίς επιβάρυνση.

Δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσετε στο Δήμο (σε φωτοαντίγραφα):

  1. Aίτηση
  2. Λογαριασμός ρεύματος (και οι δύο όψεις)
  3. Διάγραμμα κάλυψης ή συμβόλαιο κτήσης (στο οποίο αποτυπώνονται τα πραγματικά – υφιστάμενα τετραγωνικά μέτρα)

                                                                               Ο αρμόδιος Aντιδήμαρχος

                                                                                   Ιωάννης Πιταούλης